Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 
1. Al onze offertes, verkopen, werken en leveringen geschieden uitsluitend tegen onze hiernavolgende voorwaarden, waarvan de klant erkent kennis genomen te hebben.
Eventuele aankoopvoorwaarden van de klant zijn ons niet tegenstelbaar, behoudens uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van onze firma. Onze folders, prijslijsten en catalogen kunnen nimmer beschouwd worden als offerte, en gelden slechts bij wijze van inlichting. Zij houden geen verbintenis in wat leveringsvoorwaarden, prijs of techniek betreft.

2. Wanneer bij de uitvoering van werken na offerte of bestek beschadigingen of bijzondere moeilijkheden aan het licht komen die redelijkerwijze niet konden worden vastgesteld bij bestek of offerte, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de werken mits prijsaanpassing, voor zover de prijsaanpassing maximaal 20% excl. btw bedraagt van de bestek- of offerteprijs.

3. Onze facturen zijn contant zonder korting (tenzij anders vermeld op de factuur) betaalbaar te Oostrozebeke. Kasbeschikkingen en het werken met wissels wijken daar niet van af.

4. In geval van niet-betaling of van gedeeltelijke betaling op de vervaldag vervallen ook alle andere openstaande facturen en zal er van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een rente van 12% worden aangerekend op het openstaand bedrag. In geval van niet-betaling of van gedeeltelijke betaling, zal er van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling vereist is, ten titel van schadebeding het openstaand bedrag per factuur verhoogd worden met 15%, met een minimum van 125 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangerekend op de vervallen intresten en op het schadebeding, en vervolgens op de openstaande factuurbedragen.

5. De klant heeft een controleplicht bij levering of afhaling. Aanvaarding door de klant van de levering, impliceert dat de goederen geacht worden in goede en perfecte staat te zijn ontvangen, en dat het geleverde conform is met het bestelde, zodat naderhand geen klachten meer kunnen aanvaard worden voor zichtbare gebreken of voor niet-conformiteit.
Alle andere klachten met betrekking tot een levering, plaatsing of afhaling, dienen aangetekend te gebeuren binnen 8 werkdagen na factuurdatum.
Alle klachten met betrekking tot facturatie dienen eveneens aangetekend te gebeuren binnen 8 dagen na facturatie.
Bij gebreke hiervan worden levering, plaatsing of facturatie geacht aanvaard te zijn, en kunnen geen klachten meer in aanmerking worden genomen.
 
6. Supplementaire werken bij plaatsing worden uitgevoerd in regie en worden bijkomend aangerekend aan de klant.

7. De leveringstermijnen zijn indicatief opgegeven en niet gewaarborgd – tenzij in geval van expliciet afwijkend beding in ons bestek of onze offerte. De indicatieve leveringstermijnen zijn voor onze firma enkel richtinggevend, maar zullen naar best vermogen worden gerespecteerd.

8. De goederen worden steeds vervoerd op verantwoordelijkheid van de klant, ook wanneer franco wordt geleverd.

9. Verkochte en geleverde goederen blijven exclusief eigendom van onze firma tot aan de volledige betaling.

10. Garanties hebben enkel betrekking op de aangekochte goederen, nooit op werkuren en verplaatsingskosten.

11.Zo de klant de bestelling of de opdracht annuleert, zal hij aan onze firma een schadevergoeding betalen van 25% van de waarde van de bestelling of opdracht exclusief btw. In geval van gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, zal de partij ten laste van wie de ontbinding wordt uitgesproken, een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de wederpartij van 25% van de waarde van het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, exclusief btw.

12. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd in geval van enige betwisting in verband met de bestelling, opdracht of facturatie. Zo de betwisting behoort tot de bevoegdheid van de vrederechter, is de
vrederechter van het kanton Izegem bevoegd. Het trekken van wissels wijzigt de bevoegdheidsregels niet.

13. Betalingsvoorwaarden: 
30% voorschot bij bestelling.
60% tweede voorschot vóór plaatsing / vóór aanvang van de werken.
10% na plaatsing / afwerking van de werken.

14.Regiewerken: 
Bij uitvoering van werken in regie worden deze aangerekend vanaf vertrek bij NV Magazijnen Frans Vlaeminck tot terugkomst bij NV Magazijnen Frans Vlaeminck. 
 
15. Glas:
Glas is verplicht te controleren bij ontvangst. Later vastgestelde glasbreuk valt niet meer onder garantie.
 
16. Prijsstijgingsclausule:
Dit is een clausule waarin wordt bepaald dat tussen het moment van ondertekening van de offerte/orderbevestiging door de klant en het moment van levering naar de klant toe, de prijzen kunnen worden herzien door prijsstijgingen veroorzaakt door leveringsproblemen, product- en grondstoftekorten, vervoer, e.d.