Privacy

Verwerking van persoonsgegevens
 
1 –       Verantwoordelijke van de verwerking
Nv Magazijnen Frans Vlaeminck
Maatschappelijke zetel gevestigd te: Ingelmunstersteenweg 72, 8780 Oostrozebeke
Ondernemingsnummer: 0407.113.156
 

2 – Verwerking van persoonsgegevens
De nv Magazijnen Frans Vlaeminck (hierna: ‘Bouwcenter Frans Vlaeminck’ of ‘BCFV’) verzamelt en verwerkt informatie en persoonsgegevens om iedere gebruiker van de website en de webshop een veilige optimale en persoonlijke klantervaring te bieden.
 
De informatie en persoonsgegevens zijn nodig zijn voor het beheer van de bestellingen en voor de commerciële relaties. BCFV wil deze informatie en gegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken, met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens), van toepassing vanaf 25 mei 2018.
 
3 – Welke persoonsgegevens verzamelen we?
De formulieren op onze website geven steeds aan welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn. We gebruiken uw gegevens enkel voor de verwerking en behandeling van de bestellingen, en de opvolging van feedback over de werking van onze website, webshop en dienstverlening. We gebruiken uw gegevens niet om u te contacteren voor andere doeleinden zonder uw toestemming.
 
Gegevens die rechtstreeks worden verzameld:
 
Voor identificatie, levering: naam, voornaam
Voor levering en facturatie: adres
Voor contact: telefoonnummer, faxnummer, e-mail
Voor betaling: betalingsinformatie, zoals kredietkaart- of bankrekeningnummer
Voor klantgeschiedenis en klantondersteuning: klanttevredenheid, datum bestelling, datum aankoop, garantie-informatie
 
Publieke gegevens en gegevens die onrechtstreeks worden verzameld:
 
BCFV verwerkt publieke gegevens. Publieke gegevens kunnen zowel betrekking hebben op gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van een benoeming als bestuurder van een vennootschap, of op gegevens die de klant zelf publiek heeft gemaakt (bv. online), als op gegevens die publiek zijn, bv. omdat ze algemeen bekend zijn in de streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Publieke gegevens kunnen ook betrekking hebben op informatie die beschikbaar is op bv. de Kruispuntbank van Ondernemingen en databases als Graydon.
 
Wat u ons vertelt kan worden verwerkt:
 
Als u telefonisch contact neemt met BCFV, kan onze receptie uw voornaam en naam en uw telefoonnummer noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening.
 
4 –Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?
Naargelang de situatie heeft BCFV informatie van u nodig voor de verwerking en behandeling van de bestellingen, de afhandeling van de betalingen, de levering van onze diensten en goederen, de uitvoering van de overeenkomsten, en om wettelijke verplichtingen na te komen.
 
Voor contactpersonen bij (potentiële) klanten, bij een eerste contact met BCFV: uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. BCFV dient voor het sluiten van de overeenkomst te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in de overeenkomst, te kunnen aanbieden. De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren.
 
Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier van uit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database. Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.
 
Wij kunnen de informatie die wij over u verzamelen ook gebruiken wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist, en voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat laatste geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u te informeren over de wijzigingen aan ons reglement betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens en uw toestemming te vragen.
 
5 –Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
BCFV verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 4 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen deze raadplegen.
 
Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden verhuurd of verkocht. Uw persoonlijke gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling en dit met het oog op de uitvoering van uw bestelling. Sommige derde partijen, met wie BCFV samenwerkt kunnen uw persoonsgegevens voor de uitoefening van hun opdracht ook inkijken, inzonderheid accountants, consultants en advocaten in het kader van fiscale en/of juridische ondersteuning, en ICT-dienstverleners.
 
BCFV kan verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven op gerechtelijke bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.
 
6 –Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
BCFV houdt rekening met het principe van opslagminimalisatie bij de verwerking van uw persoonsgegevens, wat betekent dat we uw gegevens maar zo lang bijhouden als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden (bv. indien noodzakelijk voor of naar aanleiding een claim). Uw persoonsgegevens worden dus bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 4 te verwezenlijken, onverminderd wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen of verjaringstermijnen die hun bewaring gedurende een langere periode verplichten of noodzaken.
 
7 –Welke rechten kan u uitoefenen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen?
A.        Recht op inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens
 
U heeft op elk ogenblik het recht om kosteloos uw gegevens te raadplegen, geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben. BCFV verbindt zich ertoe om binnen de 15 werkdagen gevolg te geven aan uw verzoek. U kan hiervoor een schriftelijk verzoek per post richten aan Bouwcenter Frans Vlaeminck, Ingelmunstersteenweg 72, 8780 Oostrozebeke of per e-mail aan [e-mailadres].
 
U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld. BCFV zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden.
       Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.
 
B.        U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij
 
Indien u dit wenst, kunt u vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.
 
U kunt uw toestemming intrekken
 
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.
 
Uitoefening van deze rechten
 
Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen. Bovendien kan u te allen tijde klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat wij uw rechten niet naleven: Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.: +32 22744800; Fax: +32 22744835, e-mail: commission@privacycommission.be).
 
8 –Veiligheid
Bij BCFV gaan we zorgzaam om met uw gegevens. BCFV doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de gegevens die worden verzameld en verwerkt te waarborgen. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
Wij hebben de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatige gebruik of wijzigingen te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site en betalingen in alle veiligheid te laten uitvoeren. Met behulp van SSL (beveiligde server) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling via Visa, Master Card of Bancontact/MisterCash zal worden gevraagd het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider xxx die instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van BCFV krijgen uw kredietkaartnummer niet te zien.
De servers van de webshop van BCFV bevinden zich op het volgende adres:
 
 
Binnen de organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.
Deze website bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van BCFV en is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel worden gebruikt mits toestemming van ouder of voogd.
 
9 –       Vragen?
 
Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, kunt u ons contacteren door een e-mail te sturen naar:
 
Als u vragen heeft over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, kunt u terecht op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, op http://www.privacycommission.be